Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Uitwasbare Mondkapjes.nl. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Uitwasbare Mondkapjes.nl middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden. 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Uitwasbare Mondkapjes.nl zijn overeengekomen. 

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Uitwasbare Mondkapjes.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Uitwasbare Mondkapjes.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Uitwasbare Mondkapjes.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen. 

1.5 Uitwasbare Mondkapjes.nl heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Uitwasbare Mondkapjes.nl website te wijzigen. 


Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Uitwasbare Mondkapjes.nl zijn vrijblijvend en Uitwasbare Mondkapjes.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Uitwasbare Mondkapjes.nl.

Uitwasbare Mondkapjes.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uitwasbare Mondkapjes.nl dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling. 

2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Uitwasbare Mondkapjes.nl gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Uitwasbare Mondkapjes.nl. 

2.4 De administratie van Uitwasbare Mondkapjes.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Uitwasbare Mondkapjes.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Uitwasbare Mondkapjes.nl verrichte leveringen. Uitwasbare Mondkapjes.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens. 

2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: 

een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; de betaalgegevens van de klant; het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Uitwasbare Mondkapjes.nl, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan. 


Artikel 3 - Levering en levertijden 

3.1 De door Uitwasbare Mondkapjes.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Ons streven is binnen een 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling je bestelling te versturen. De bezorging wordt gedaan via post.nl . Bestellingen worden verzonden als brievenpost. Ook de brievenbuspakjes. 

Indien uw kiest voor brievenbuspakje dan wordt uw bestelling verzonden met track en trace. 

Wij geven geen garantie op het bezorgen van post.nl brievenpost,  Daar de verantwoordelijkheid en aantoonbaarheid als mede bewijs van wel of geen bezorging niet kan worden bewezen door alle betrokken partijen.

Bij een verzending als brievenbuspakje geven wij garantie op het bezorgen van het product niet op levertijden. 

3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Voor brievenbuspakjes is dat een overschrijding 7 werkdagen nadat wij je brievenbuspakje hebben aangeboden aan post.nl.

3.3 Uw bestelling wordt verzonden door post.nl. Je bestelling/order wordt dan ook onder post.nl van kracht zijnde algemene voorwaarden voor brievenpost en pakketdiensten verzonden. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en de geldende algemene voorwaarden van post.nl. 

3.4 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 


Artikel 4. Prijzen en betalingen 

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, exclusief BTW en exclusief handeling /verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

4.2 Betaling dient te geschieden vooraf, ten zij anders schriftelijk overeengekomen. 

Alleen bij de keuze in de webwinkel ” betalen bij afhalen”, mag u hiervan afwijken. 

Let op, indien de bestelling niet op de afgesproken tijdstip wordt afgehaald, is Uitwasbare Mondkapjes.nl gerechtigd het bedrag alsnog bij u te verhalen en in rekening te brengen. 

4.3 Indien Uitwasbare Mondkapjes.nl het factuur bedrag niet binnen de termijn van 7 dagen na plaatsing van de order van koper heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de koopovereenkomst ontbonden. 


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Uitwasbare Mondkapjes.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 


Artikel 6 – Overmacht 

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Uitwasbare Mondkapjes.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uitwasbare Mondkapjes.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Uitwasbare Mondkapjes.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

6.3 Omstandigheden in de zin van artikel 6.2 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. Internet storing of betalingsstoringen. 


Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Uitwasbare Mondkapjes.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

7.2 Uitwasbare Mondkapjes.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel , auteursrecht en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Uitwasbare Mondkapjes.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. Daar de klant bij het bestellen van mondkapjes met eigen logo, tekst , afbeelding zelf verantwoordelijk is onderzoek te doen of deze het recht heeft de zelf geüploade content  te mogen gebruiken. 


Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid 

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Uitwasbare Mondkapjes.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Uitwasbare Mondkapjes.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde minus verzendkosten daarvan te restitueren. 

8.3 Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Uitwasbare Mondkapjes.nl noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Uitwasbare Mondkapjes.nl verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Uitwasbare Mondkapjes.nl. 

8.4 Uitwasbare Mondkapjes.nl is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren. 

8.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Uitwasbare Mondkapjes.nl of haar werknemers. 


Artikel 9 – Retourneren 

9.1 Uitwasbare Mondkapjes.nl accepteert geen retourzendingen. 

Mondkapjes die voor jou bedrukt worden zijn op maat gemaakte artikelen en kunnen om deze reden niet retour gezonden worden.

Op artikelen met een persoonlijke karakter komt het recht tot annulering, retournering en wijziging te vervallen.

9.2 Voor mondkapjes/mondmaskers/stofmaskers komt in verband met hygiënische en gezondheidsrisico’s het recht tot retournering en wijziging te vervallen. Herroepen is alleen mogelijk wanneer de producten nog niet verzonden zijn.

9.3 Alleen in het geval producten niet in de artikel 8.2 overeenkomst beantwoorden. Accepteert Uitwasbare Mondkapjes.nl retourzendingen. 


Artikel 10. - Klachten 

10.1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 3 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Uitwasbare Mondkapjes.nl zijn gebracht. 

10.2 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Uitwasbare Mondkapjes.nl zijn gebracht. 

10.3 Indien de klacht door Uitwasbare Mondkapjes.nl juist wordt bevonden, zal Uitwasbare Mondkapjes.nl de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen. 

10.4 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Uitwasbare Mondkapjes.nl is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met Uitwasbare Mondkapjes.nl heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Uitwasbare Mondkapjes.nl terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld. 

10.5 Klachten betreffende de (deel)facturen dienen uiterlijk binnen zeven dagen na verzenddatum ter kennis van Uitwasbare Mondkapjes.nl te zijn gebracht. 

10.6 Na het verstrijken van de bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het geleverde/verrichte, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Uitwasbare Mondkapjes.nl in behandeling genomen. 

10.7 Reklames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tijdig conform artikel 11 te betalen. 


Artikel 11 - Diversen 


11.1 Indien u aan Uitwasbare Mondkapjes.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Uitwasbare Mondkapjes.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Uitwasbare Mondkapjes.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Uw adres word niet voor andere doeleinden gebruikt dan wel doorgestuurd aan derden. 

11.2 Wanneer door Uitwasbare Mondkapjes.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Uitwasbare Mondkapjes.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uitwasbare Mondkapjes.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uitwasbare Mondkapjes.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

11.4 Uitwasbare Mondkapjes.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.